ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้                     

                                                         ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน                                                                     

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ
URL 
คำอธิบาย 
o1 โครงสร้าง

 

 

 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/structure

 

1. เข้าหน้าหลักเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
2. เมนู เกี่ยวกับหน่วยงาน (ฝั่งซ้ายของเว็บไซต์)
3. คลิกเมนู โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร

 

 

 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/borad/broads

https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/borad/broads/samachik

https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/borad/broads/huna

1. เข้าหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
2. เมนู โครงสร้างหน่วยงาน (ฝั่งซ้ายของเว็บไซต์)
3. คลิกเมนู ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่ 

 

 

 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/power
1. เข้าหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
2. เมนู เกี่ยวกับหน่วยงาน (ฝั่งซ้ายของเว็บไซต์)
3. คลิกเมนู อำนาจหน้าที่
o4 ข้อมูลการติดต่อ 

 

 

 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/contact

 

1. เข้าหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
2. คลิกเมนู ข้อมูลการติดต่อ (เมนูอยู่ส่วนบนของหน้าเว็บไซต์)
3. คลิกเมนู ข้อมูลผู้บริหาร
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

 

 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/2015-05-20-04-22-08

 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php

1. เข้าหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
2. คลิกเมนู ข่าวประชาสัมพันธ์ และเมนู ภาพข่าวกิจกรรม (เมนูอยู่
    ส่วนบนของหน้าเว็บไซต์)
o6 Q&A

 

 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/q-awebboard

 

1. เข้าหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
2. คลิกเมนู Q&A (เมนูอยู่ส่วนบนของหน้าเว็บไซต์)

 

                                               ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ                                                      

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

ข้อ
URL
คำอธิบาย
 o7 แผนยุทธศาสตร์หรือ
      แผนพัฒนาหน่วยงาน
 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/plan4years/769-2566-2571   ไปที่หน้าหลัก

1. ไปที่ เมนูด้านซ้าย มองหาหัวข้อ การบริหารงาน

2. เลือก แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน

3. เลือก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลโคกสะอาด

 o8 แผนและความก้าวหน้า
     ในการดำเนินงานและการใช้จ่าย
     งบประมาณประจำปี
 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/plan4years/779-2567-6  ไปที่หน้าหลัก

1. ไปที่ เมนูด้านซ้าย มองหาหัวข้อ การบริหารงาน

2. เลือก แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน

3. เลือก รายงานผลความความหน้าในการดำเนินการจามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

 o9 รายงานผลการดำเนินงาน
      ประจำปี
 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/report-year/778-2567-6   ไปที่หน้าหลัก

1. ไปที่ เมนูด้านซ้าย มองหาหัวข้อ การบริหารงาน

2. เลือก รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

3. เลือก รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน
       ของเจ้าหน้าที่ 

https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/2023-06-20-08-16-06/770-2024-02-28-08-12-14

https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/2023-06-20-08-16-06/547-2023-06-21-04-05-06

https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/2023-06-20-08-16-06/555-2023-06-21-05-32-11

https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/2023-06-20-08-16-06/557-2023-06-21-05-53-29

 ไปที่หน้าหลัก

1. เลือก หัวข้อ คู่มือประชาชนและคู่มืออื่น ๆ 

หมายเหตุ คู่มือที่แนบมาจะมี 

1. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2. คู่มือประชาชน:การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ(ผู้พิการ)

3. คู่มือประชาชน :การขอใช้บริการการดูดสิ่งปฏิกูล

4. คู่มือประชาชน :การขอรับถังขยะเพื่อใช้ในครัวเรือน

 

o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ 
 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/standard-work/781-2024-03-08-07-25-51  

ปที่หน้าหลัก

1. เลือก หัวข้อ คู่มือประชาชนและคู่มืออื่น ๆ 

2. เลือก คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ 
 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/stat-service/774-2566-2565-2568

 ไปที่หน้าหลัก

1. ไปที่ เมนูด้านซ้าย มองหาหัวข้อ การบริหารงาน

2. เลือกหัวข้อ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

3. เลือก รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)

o13 E-Service 

 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/e-service-all

https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/e-service-all/797-e-service

 

ไปที่หน้าหลัก

1. ไปที่ E-Service ด้านบน

2. ขั้นตอนการใช้บริการ E-SERVICE (แบบฟาร์มต่าง ๆ)

 

 

                                                       ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง                                                              

การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ
URL
คำอธิบาย
o14 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
      หรือการจัดหาพัสดุ
 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/plan-pay/780-2024-03-06-08-16-00   ไปที่หน้าหลัก

1. ไปที่ เมนูด้านซ้าย มองหาหัวข้อ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

2. เลือก รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ
      การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
      การจัดหาพัสดุ

 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/paid-all/782-2567

https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/paid-all/802-2567-22

https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/paid-all/808-2024-04-26-03-53-12

 

  ไปที่หน้าหลัก

1. ไปที่ เมนูด้านซ้าย มองหาหัวข้อ การบริหารเงินงบประมาณ

2. เลือก ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

3. เลือก ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เทศบาลตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

o16 ความก้าวหน้า
      การจัดซื้อจัดจ้าง
      หรือการจัดหาพัสดุ
 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/process-buy-pay/786-2567-7  ไปที่หน้าหลัก

1. ไปที่ เมนูด้านซ้าย มองหาหัวข้อ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

2. เลือก ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

o17 รายงานสรุปผล
      การจัดซื้อจัดจ้าง
      หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/report-sum-paid-year/787-2566#  ปที่หน้าหลัก

1. ไปที่ เมนูด้านซ้าย มองหาหัวข้อ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

2. เลือก รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566

 

                                        ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                 

ข้อ
URL
คำอธิบาย
o18 แผนการบริหารและ
       พัฒนาทรัพยากรบุคคล
 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/law-hr/747-3-2567-2569  ไปที่หน้าหลัก

1. ไปที่ เมนูด้านซ้าย มองหาหัวข้อ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2. เลือก แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 o19 รายงานผลการบริหาร
        และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
        ประจำปี
 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/hr-year/757-2564-2566  ไปที่หน้าหลัก

1. ไปที่ เมนูด้านซ้าย มองหาหัวข้อ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2. เลือก รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

o20 ประมวลจริยธรรม
       สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/employee-law/759-2567

https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/employee-law/760-2567-2

https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/employee-law/761-2567-7

https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/employee-law/800-2024-03-29-07-46-04

https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/employee-law/799-2024-03-29-07-42-06

https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/employee-law/798-2024-03-29-07-36-57

 ไปที่หน้าหลัก

1. ไปที่ เมนูด้านซ้าย มองหาหัวข้อ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2. เลือก ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3. จะมีประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรม จำนวน 3 ฉบับ และ 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา จำนวน 3 ฉบับ

o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม 

 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/employee-process/762-2024-02-22-07-16-08

https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/employee-process/783-zero-tolerance

https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/employee-process/784-do-s-don-ts-2567

 ไปที่หน้าหลัก

1. ไปที่ เมนูด้านซ้าย มองหาหัวข้อ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2. เลือก การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

 

                                           ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความความโปร่งใส                                                         

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ
URL
คำอธิบาย
o22 แนวปฏิบัติการจัดการ
       เรื่องร้องเรียนการทุจริต
       และประพฤติมิชอบ

 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/2023-06-20-08-16-06/775-2024-03-06-03-27-16

https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/risk-way

ไปที่หน้าหลัก

1. ไปที่ คู่มือประชาชนและคู่มืออื่น ๆ 

2. เลือกคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะอยู่หน้าหลักรายการด้านบน

o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
       การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/risk-way  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะอยู่หน้าหลักรายการด้านบน
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
       การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/process-risk/701-2023-10-12-04-27-24  

ไปที่หน้าหลัก

1. ไปที่ เมนูด้านซ้าย มองหาหัวข้อ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

2. เลือก รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

3. เลือก รายงานข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

o25 การเปิดโอกาส
       ให้เกิดการมีส่วนร่วม
 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/people-join/794-2024-03-21-08-46-03  

ไปที่หน้าหลัก

1. ไปที่ เมนูด้านซ้าย มองหาหัวข้อ การส่งเสริมความโปร่งใส

2. เลือก การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

3. เลือก การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

 

                    ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้                

                                  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน                                 

นโยบาย No Gift Policy

ข้อ
URL
คำอธิบาย
o26 ประกาศเจตนารมณ์
       นโยบาย No Gift Policy
       จากการปฏิบัติหน้าที่
 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/2023-06-20-08-28-29/765-no-gift-policy-2567

 ไปที่หน้าหลัก

1. เลือกหัวข้อ ประกาศ/คำสั่ง

2. เลือก ประกาศเทศบาลตำบลโคกสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 / 2567

o27 การสร้างนวัตกรรม
       No Gift Policy
 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/2015-05-20-04-22-08/766-no-gift-policy-2567  1. เข้าหน้าหลักเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
2. เมนู หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์
3. เลือกเมนู เรื่อง กิจกรรมการปลูกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
o28 รายงานผลตาม
       นโยบาย No Gift Policy
 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/no-gift-policy-report/776-no-gift-policy-2  ไปที่หน้าหลัก

1. ไปที่ เมนูด้านซ้าย มองหาหัวข้อ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

2. เลือก รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

3. เลือก แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

o29 รายงานการรับทรัพย์สิน
       หรือประโยชน์อื่นใด
       โดยธรรมจรรยา
 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/report-give-coruption/772-2024-02-29-04-03-13  ไปที่หน้าหลัก

1. ไปที่ เมนูด้านซ้าย มองหาหัวข้อ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

2. เลือก รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

3. เลือก รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

o30 การประเมินความเสี่ยง
       การทุจริตในประเด็น
       ที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/risk-year/785-2567  ไปที่หน้าหลัก

1. ไปที่ เมนูด้านซ้าย มองหาหัวข้อ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

2. เลือก การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 

o31 รายงานผลการดำเนินการ
       เพื่อจัดการความเสี่ยง
       การทุจริตและประพฤติมิชอบ
       ประจำปี
 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/report-year-follow-risk/791-2566

ปที่หน้าหลัก

1. ไปที่ เมนูด้านซ้าย มองหาหัวข้อ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

2. เลือก รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

3. เลือก รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566

 

                                      ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส                                                   

 แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ
URL
คำอธิบาย
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/plan-risk/348-5-9-65sumnakpa

https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/2023-06-20-08-28-29/803-2567-44

 ไปที่หน้าหลัก

1. ไปที่ เมนูด้านซ้าย มองหาหัวข้อ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

2. เลือก แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

3. เลือก แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (พ.ศ.2566-2570)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2567 จะถูกครอบคลุมอยู่ในเล่มแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (พ.ศ.2566-2570)

o33 รายงานผลการดำเนินการ
       ป้องกันการทุจริตประจำปี
https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/report-year-follow-risk/702-2023-10-12-04-35-51  

ไปที่หน้าหลัก

1. ไปที่ เมนูด้านซ้าย มองหาหัวข้อ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

2. เลือก รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
       และความโปร่งใส
 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/standard-inside/796-2566-31   ไปที่หน้าหลัก

1. ไปที่ เมนูด้านซ้าย มองหาหัวข้อ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

2. เลือก มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในภายในหน่วยงาน

3. เลือก รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

o35 รายงานผลการดำเนินการ
       เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
       และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 https://www.khoksaadchaiyaphum.go.th/index.php/process-inside/795-2566  ไปที่หน้าหลัก

1. ไปที่ เมนูด้านซ้าย มองหาหัวข้อ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

2. เลือก การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

3. เลือก รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

573636
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
590
1002
6450
557204
27147
67439
573636

Your IP: 44.192.48.196
2024-06-22 18:37