ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินเเละการตรวเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ เเละเเก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ

กฎ ระเบียบ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘เเละที่เเก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ

ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนงาน

ขอยืมตัวข้าราชการช่วยปฏิบัติงาน เนื่องจากที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวระเหวไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญด้านงานช่างโยธา

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ