ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการดำเนินการแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักปลัด

รายงานสรุปผลการดำเนินการแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ภาษีโรงเรือนที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) เทศบาลตำบลโคกสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ

ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการดำเนินการแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักปลัด

รายงานสรุปผลการดำเนินการแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลโคกสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ

ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการดำเนินการแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักปลัด

รายงานสรุปผลการดำเนินการแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลโคกสะอาดปีงบประมาณ๒๕๖๒

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ