คำสั่ง งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สรรหาเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 28 พฤษภาคม 25

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกฯ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกาศเทศบาล สำนักปลัด

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสะอาดเรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลตำบลโคกสะอาด

เรื่อง : รายชื่อผู้ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกาศเทศบาล สำนักปลัด

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสะอาด เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสะอาด / เรื่อง : รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร (ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ )

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เจตจำนงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฏีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต