ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสะอาด ที่221/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานจ้างเพื่อประเมินพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ

ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสะอาด ที่ 218/2564 เรื่อง : การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งพนักเทศบาล

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ

กองคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง

คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสะอาด ที่๗๗/๒๕๖๒ เรื่อง:แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗-๐๐๐๒ สายทางบ้านดอนกอกถึงห้วยทับนาย หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ

กองคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง

คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสะอาด ที่๒๒๐/๒๕๖๒ เรื่อง:แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อส้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร CAPE SEAL ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้านโคกสะอาดถึงลำห้วยตะโก รหัสสายทาง ชย.ถ.๗-๐๐๖ หมู่ ๓ บ้านโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ

กองคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง

คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสะอาด ที่ ๗๖/๒๕๖๓ เรื่อง:แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อส้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗-๐๐๐๑ สายทางแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ถึงบ้านหนองจาน หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ

ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสะอาด ที่ 155/2560 เรื่อง :แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี(รอบปีงบประมาณพ.ศ.2561-2563)

คำสั่งเทศบาลตำบลโคกส

ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสะอาด ที่ 138/2563 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566)เทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ

ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง สำนักปลัด

คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสะอาด ที่ 245/2561 เรื่อง : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้อนเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลโคกสะอาด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ

ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง

คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 4677/2564 พื้นที่ หมู่ 1 , 9 , 13 ตำบลห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว เรื่อง ปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคตืดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 #ชาวตำบลโคกสะอาดยกการ์ดสูง #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยบ่อย #สวามหน้ากากอนามัย100% #รับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคม

เทศบาลตำบลโคกสะอาด ข

ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง

คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 4626/2564 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสูงของจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564

คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ

คำสั่ง งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สรรหาเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 28 พฤษภาคม 25