ข่าวประชาสัมพันธ์ นโยบายและแผนฯ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินเเละการตรวเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ เเละเเก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์ นโยบายและแผนฯ

รายงานผลการดำเนินงานสำรวจ และประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อขอรับเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ

รายงานผลการดำเนินงานสำรวจ และประมาณราคาค