ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาล สำนักปลัด

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาด ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ ส.ถ.๔/๔

เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด

เรื่อง : ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด

เรื่อง : แต่งตั้งและมอบหมายบุคคลเป็นหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือการปฎิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโคกสะอาด

คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

ราชกิจจานุเบกษาประกาศคณะกรรมการการเลือกต

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสะอาดเรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลตำบลโคกสะอาด

เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรห

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสะอาด / เรื่อง : รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร (ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ )

ประกาศเทสบาลตำบลโคกสะอาด เรื่อง : รับโอน