ข่าวประชาสัมพันธ์ งบการเงิน

ประกาศสำเนารายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยเทศบาลตำบลโคกสะอาดได้จัดทำรายงานงบแส