หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำเนารายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยเทศบาลตำบลโคกสะอาดได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ป […]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามพระราชบัญญติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ […]