กองคลัง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร CAPE SEAL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ/แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประม

กองคลัง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (การประกวดราคาจัดซื้อรถขยะชนิด ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

กองคลัง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (การประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวติดดินขนาดใหญ่)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโคกสะอาด ถึงบ้านภูเขาทอง เทศบาลตำบลโคกสะอาด

เทศบาลตำบลโคกสะอาด มีความประสงค์จะ ประกว