ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 6938/2564 เรื่อง ปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 20 กันยายน 2564

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 7042/2564 เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง และระดับชั้นอนุบาล 1-3 ของทุกโรงเรียน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ลงวันที่ 23 กันยายน 2564

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ