#เทศบาลตำบลโคกสะอาด ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 6558/2564 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 3 กันยายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์