คำสั่ง งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สรรหาเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 28 พฤษภาคม 25

ข้อมูลเชิงสถิติ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ