#เทศบาลตำบลโคกสะอาด #นับถอนหลังเลือกตั้งท้องถิ่น วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ขอเชิญชวนชาวตำบลโคกสะอาด ร่วมใจกันไปใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี รับบัตรเลือกตั้งสองใบ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

#เทศบาลตำบลโคกสะอาด#นับถอนหลังเลือกตั้งท้องถิ่นวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ขอเชิญชวนชาวตำบลโคกสะอาด ร่วมใจกันไปใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใสเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี รับบัตรเลือกตั้งสองใบณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน#คนโคกสะอาดการ์ดอย่าตกสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน100%#เว้นระยะห่างล้างมือบ่อยบ่อย

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกฯ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓