คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง #เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันไปใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง #เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันไปใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08:00-17:00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้าน

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกฯ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓