เรื่อง : จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาล

คำสั่งผู้้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง : จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี