รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาดสมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนงาน