ประกาศ/การดำเนินการกรณีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนัน /ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกฯ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓