ประกาศ/การดำเนินการกรณีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนัน /ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘