ขอยืมตัวข้าราชการช่วยปฏิบัติงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนงาน

ขอยืมตัวข้าราชการช่วยปฏิบัติงานเนื่องจากทางที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวระเหว ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านช่างโยธา

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกฯ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓