ขอยืมตัวข้าราชการช่วยปฏิบัติงาน

ขอยืมตัวข้าราชการช่วยปฏิบัติงานเนื่องจากทางที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวระเหว ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านช่างโยธา