รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาดสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนงาน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาดสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ