รายงานการประชุมประชาคม /โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนงาน

รายงานการประชุมประชาคม /โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ณ เทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกฯ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓