พฤศจิกายน 16 2018

โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลโคกสะอาด

โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลโคกสะอาด  เปิดทำการเรียน การสอน ทุกวันพฤหัสบดี  ณ  อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสะอาด