มิถุนายน 20 2018

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโคกสะอาด โดยฝึกอบรมในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 และศึกษาดูงานวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ องค์การบริการส่วนตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา และเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา