พฤศจิกายน 28 2017

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยตะโก

วันที่  22  พฤศจิกายน  2560  เทศบาลตำบลโคกสะอาด  ได้จัดทำฝายชะลอน้ำที่ลำห้วยตะโก  บ้านโคกสะอาด  หมู่  3 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว  จ.ชัยภูมิ