สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาด

 

 

นายพงษ์สวัสดิ์ จันทรัตน์
ประธานสภา

 

นายละม่อม เกตุสุภะ
รองประธานสภา

 

นายสุพรม ภิรมย์ภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

นายพิพัฒน์ ทิพย์ธงชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

นายสมชาย อำมะรา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

นายสถาพร วิสิทธิ์สูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

นายวิชัย ยางลาด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

นายคำตัน ไขหินตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

นางอ่อนจันทร์ คันสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

นายไพทูลย์ กำไพรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

นายประสาท งามประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2