สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาด

นายพงษ์สวัสดิ์ จันทรัตน์
ประธานสภา
นายละม่อม เกตุสุภะ
รองประธานสภา
นายสุพรม ภิรมย์ภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายพิพัฒน์ ทิพย์ธงชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสมชาย อำมะรา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสถาพร วิสิทธิ์สูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายวิชัย ยางลาด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายคำตัน ไขหินตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางอ่อนจันทร์ คันสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายไพทูลย์ กำไพรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายประสาท งามประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2