1.  ข้อมูลทั่วไป

ตำบลโคกสะอาด อยู่ในเขตปกครองของ อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ  ห่างจากอำเภอหนองบัวระเหวทางทิศตะวันตก ประมาณ  7 กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด  147.782  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  92,365.75  ไร่  มีเขตพื้นที่ติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  เขตตำบลห้วยแย้, เขตตำบลวังตะเฆ่

ทิศใต้  ติดต่อกับ  เขตตำบลโสกปลาดุก, เขตตำบลหนองบัวระเหว

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  เขตตำบลหนองบัวระเหว ,เขตอำเภอบ้านเขว้า

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  เขตตำบลวังตะเฆ่ ,เขตอำเภอเทพสถิต

2.  ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศของตำบลโคกสะอาด  เป็นที่สูงทางทิศเหนือแล้วลาดต่ำลงสู่ทางทิศใต้ของตำบลทำให้สภาพพื้นที่ทางทิศเหนือเป็นลูกคลื่นรอนลาด  และรอนลึกมีความลาดชันมาก  พื้นที่เป็นป่าและเนินเขาประมาณ  60%  ของพื้นที่  ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนนายางกลัก  มีที่ราบทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บริเวณลำห้วยเชียงทา  ลำห้วยตากลาน  และลำห้วยยางชุม