ข้อมูลผู้บริหาร

นายณัฏฐพล เจริญพล               นายกเทศมนตรี

 

 

นายจรัญฑวุฒิ ฤทธิ์จรูญ
รองนายกเทศมนตรี
นายนิพนธ์ ว่องประจันทร์ รองนายกเทศมนตรี
นางไหมทอง ศรีจันทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายสวาสดิ์ ศรีศาลาแสง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี