เทศบาลตำบลโคกสะอาด   อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

สภาพทั่วไป

ทิศเหนือ  ติดกับ  ตำบล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ติดกับ  ตำบล

ทิศใต้  ติดกับ  ตำบล

ทิศตะวันตก  ติดกับ  ตำบล