วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ชุมชนน่าอยู่  มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์  สร้างอาชีพเสริม  เพิ่มคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

ภารกิจในการทำงาน

 1. แผนงานและโครงการหลักที่จะดำเนินงาน
 2. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
 3. การพัฒนาทางด้านการศึกษา
 4. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน
 5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 6. การพัฒนาทางด้านสังคม
 7. การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
 8. การพัฒนางานเทศบาล
 9. ปรับปรุงระบบการให้บริการ 
 10. ปรับปรุงระบบการจัดทำงบประมาณ 
 11. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 12. การมีส่วนร่วมของประชาชน