ข้อมูลสภาพทั่วไป

  1.  ข้อมูลทั่วไป

ตำบลโคกสะอาด อยู่ในเขตปกครองของ อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ  ห่างจากอำเภอหนองบัวระเหวทางทิศตะวันตก ประมาณ  7 กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด  147.782  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  92,365.75  ไร่  มีเขตพื้นที่ติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  เขตตำบลห้วยแย้, เขตตำบลวังตะเฆ่

ทิศใต้  ติดต่อกับ  เขตตำบลโสกปลาดุก, เขตตำบลหนองบัวระเหว

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  เขตตำบลหนองบัวระเหว ,เขตอำเภอบ้านเขว้า

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  เขตตำบลวังตะเฆ่ ,เขตอำเภอเทพสถิต

2.  ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศของตำบลโคกสะอาด  เป็นที่สูงทางทิศเหนือแล้วลาดต่ำลงสู่ทางทิศใต้ของตำบลทำให้สภาพพื้นที่ทางทิศเหนือเป็นลูกคลื่นรอนลาด  และรอนลึกมีความลาดชันมาก  พื้นที่เป็นป่าและเนินเขาประมาณ  60%  ของพื้นที่  ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนนายางกลัก  มีที่ราบทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บริเวณลำห้วยเชียงทา  ลำห้วยตากลาน  และลำห้วยยางชุม

3. ด้านการเมืองการปกครอง

 เทศบาลตำบลโคกสะอาดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้านได้แก่

หมู่ 1 บ้านตะลอมไผ่

หมู่ 2 บ้านระหานค่าย

หมู่ 3 บ้านโคกสะอาด 

หมู่ 4 บ้านกระจวน

หมู่ 5 บ้านหนองจาน

หมู่ 6 บ้านหนองม่วง

หมู่ 7 บ้านดอนกอก

หมู่ 8 บ้านห้วยทับนาย

หมู่ 9 บ้านภูเขาทอง

ประชากรทั้งหมด 6,363 คน

มีจำนวนครัวเรือน 2,457 ครัวเรือน

4. อาชีพหลักของประชากร ในพื้นที่ดังนี้

ทำนา   – ทำไร  -ทำสวน  – เลี้ยงสัตว์  – ประกอบอาชีพค้าขาย  – รับจ้างทั่วไป

5. โครงสร้างองค์กร  ประกอบด้วย

  • สำนักปลัด
  • กองคลัง
  • กองช่าง
  • กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • กองสวัสดิการสังคม
  • กองส่งเสริมการเกษตร                        

มีโรงเรียนเทศบาลตำบลโคกสะอาด  1  แห่ง ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาล ตำบลโคกสะอาด