คณะผู้บริหาร

นายณัฏฐพล เจริญพล               นายกเทศมนตรี
นายจรัญฑวุฒิ ฤทธิ์จรูญ
รองนายกเทศมนตรี


นายนิพนธ์ ว่องประจันทร์ รองนายกเทศมนตรี


นางไหมทอง ศรีจันทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายสวาสดิ์ ศรีศาลาแสง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี