คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล

ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีได้ถูกกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลโคกสะอาดจึงขอประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนเรื่องการเลือกตั้งเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลโด